چند وقت پیش به یه موضوع جالب برخوردم!

حجاب !

عنوان این بود ” سلسله مسابقات فرهنگی پوستر ، تصویر ، نوشته با موضوع حجاب ” کار جالبی بود برای همین تصمیم گرفتیم توی مسابقه شرکت کنیم 🙂